11.000.000 

Con Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng loại 10 gram 30 con 133
Con Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng loại 10 gram 30 con

11.000.000