4.000.000 

Đông Trùng Hạ Thảo nguyên con Tây Tạng cao cấp 5 gram size 15 con ảnh 233
Đông Trùng Hạ Thảo nguyên con Tây Tạng cao cấp 5 gram 15 con size 30

4.000.000