3.200.000 

An cung chính phủ Mugunghwa Gongjinbo Hàn Quốc cao cấp thượng hạng 60 viên 5
An cung chính phủ Mugunghwa Gongjinbo Hàn Quốc cao cấp thượng hạng

3.200.000